Ga naar de inhoud

Privacy statement Qirion B.V.

Qirion hecht veel waarde aan uw privacy. Verwerken wij gegevens die betrekking hebben op u? Dan doen wij dit volgens de – Uitvoeringswet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u meer over hoe wij dit doen.

Qirion is een dienstverlenende organisatie

Qirion is onderdeel van netwerkbedrijf Alliander, dat zorgt voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Qirion legt zich toe op de ontwikkeling van duurzame technologieën en intelligente energie-infrastructuren.

Qirion doet aan dienstverlening zoals projectmanagement, engineering, ontwerp, (technisch)advies en onderzoek op het gebied van energieopwekking, transport, distributie en opslag, waterinfrastructuur en industriële installaties alsmede beheer, onderhoud en het verhelpen van storingen.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Gebruikt u producten of diensten van Qirion? Of heeft u contact met ons? Dan leggen wij uw gegevens vast.

Qirion  verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Qirion heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Qirion verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • IP-adres;
 • gebruiksgegevens over uw activiteiten op onze website;
 • overige persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie en/of die u telefonisch verstrekt;

Doeleinden van gegevensverwerkingen

Qirion gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • afhandeling van de door u aangevraagde informatie;
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
 • voor het aangaan en de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • beveiliging en verbetering van onze website;
 • het contact houden met mogelijk geïnteresseerden voor stage-, afstudeer- of baanmogelijkheden naar aanleiding van een bedrijven dag, businesscourse of evenement.

Categorieën van de gegevens

Qirion verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens voor haar opdrachtgevers. De verwerking van deze persoonsgegevens is altijd aan een doel gebonden.

Categorie Doel
NAW en contactgegevens Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, administreren van klantcontactmomenten, afhandelen van storingsmeldingen- of klachten, klantcommunicatie en het houden van klanttevredenheidsonderzoeken verwerken we NAW- en contactgegevens. Voorbeelden zijn naam, adres, e-mail en telefoonnummer.
Technische gegevens Voor doelmatig en veilig netbeheer van onze opdrachtgevers verzamelen en analyseren we  technische gegevens, zoals events en vermogenskwaliteit.
Foto en video Voor doelmatig en veilig netbeheer van onze opdrachtgevers aken we foto en video opnames van situaties rondom netwerken als elektriciteits- en gasaansluitingen. Bijvoorbeeld in geval van uitgevoerde werkzaamheden of een situatie die schade of gevaar tot gevolg kan hebben.
Rekeningnummers/IBAN Voor creditfacturatie en compensatievergoedingen administreren we  rekeningnummers van klanten.

Bewaartermijnen

Qirion bewaart persoonsgegevens volgens de bewaartermijnen in  wet- en regelgeving.

Ontvangers

Qirion deelt persoonsgegevens met onder andere de volgende categorieën van ontvangers:

 • energieleveranciers;
 • landelijke netbeheerders;
 • regionale netbeheerders;
 • overheidsinstanties.

Verwerkers

Qirion kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot of maakt de derde gebruik van uw persoonsgegevens? Dan is de derde partij een verwerker. Qirion heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat we de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Persoonsgegevens laat Qirion verwerken door onder andere aannemers, IT-dienstenleveranciers en onderzoeksbureaus.

Toestemming

Qirion verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen zoals genoemd in de AVG. Verwerken we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan heeft u altijd  het recht om uw toestemming weer in te trekken.

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers

Qirion verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op grond van wettelijke verplichtingen of na uw toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven voor het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden, dan is Qirion niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor eigen doelen door deze derden.

Beveiliging van uw gegevens

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens heeft Qirion passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Onze infrastructuur en procedures hebben we zo ingericht dat we uw persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Deze beveiligingsmaatregelen staan onder toezicht van interne én externe onafhankelijke auditors. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkingenregister.

Cookies

Qirion maakt gebruik van een beperkt aantal cookies. Bekijk hier wat dat voor u betekent.

Toegang tot uw gegevens

Alleen voor medewerkers waarvoor het voor het uitvoeren van hun functie noodzakelijk is, hebben toegang tot uw gegevens. Welke medewerkers toegang tot uw gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We evalueren periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen en waar  nodig actualiseren we deze.

Doorgifte buiten de Europese Unie

Qirion verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie(EU). Laat Qirion verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken? Dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Rechten van betrokkene

Volgens de AVG mag u ons vragen uw persoonsgegevens in te zien.  Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen,  bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Tenslotte kunt u ons verzoeken alle persoonsgegevens, die wij van u hebben, over te dragen aan u of aan een organisatie van uw keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan uw verzoek.

Een meer uitgebreide beschrijving van uw rechten, en op welke wijze en onder welke voorwaarden u zich kunt beroepen op deze rechten, vindt u op onze speciale webpagina.

Contact

Indien u klachten heeft over de uitoefening van uw rechten of als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze door Qirion, of één van haar verwerkers, zijn verwerkt, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de Privacy & Security Officer (PSO).

De PSO is te bereiken via ons contactformulier